תנאי ותקנון השימוש במערכת הדיוור V.I.Plus

מבוא
יש לקרוא את התנאים הבאים בעיון ובקפידה, שכן תחילת השימוש במערכת V.I.Plus על ידך או על ידי מי מטעמך מעידה על    
הסכמתך ואישורך לאמור בתקנון זה והתחייבותך הבלתי חוזרת לקיים תנאים אלו ולפעול על פיהם, בין אם במישרין ובין אם ע"י
מי מטעמך. היה ואינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש במערכת לכל מטרה שהיא.


הגדרות
החברה -          א.טי.פי לוג'יק בע"מ ו/או מי מטעמה, המפתחת והמשווקת של מערכת הדוור V.I.Plus ומערכות תוכנה ושירותים נלווים.
המערכת -        מערכת הדיוור V.I.Plus כהגדרתה ותיאורה בפרסומים של החברה, המפתחת, מפעילה ומשווקת מערכת זו.
לקוח -             כל משתמש, בין שנרשם או לא ומשתמש במערכת הדוור V.I.Plus ובכל שירות או מוצר אחר הקשורים למערכת זו.
תנאי השימוש - השימוש במערכת על ידי הלקוח כפוף לתנאים, ההגבלות והוראות השימוש כפי שמפורטים להלן.
הודעה -           הודעה או הודעות, אותן מאפשרת המערכת ללקוח לשלוח. לדוגמא: הודעות דוא"ל, SMS, MMS, WAP, הודעות      
                      לרשתות חברתיות וכן כל סוג הודעה אחרת, לנמען בודד או לרשימות נמענים.
נמען -             הגורם או הגורמים אליהם מופנה המסר שנשלח ע"י הלקוח באמצעות המערכת.
                      
הפעלת המערכת
צעד ראשון להפעלת המערכת על ידיך והמהווה גם אישור להסכמתך לכל התנאים המפורטים בגוף תקנון זה, הוא הכנסת פרטי הלקוח, (אם הלקוח הוא חברה גם את פרטי המנהל), כתובת, דואר אלקטרוני, מספר טלפון ופרטי כרטיס אשראי לחיוב עבור השירות המסופק ללקוח ע"י החברה, במקום המיועד לכך. פרטים אלו ישמרו במאגרים המאובטחים של החברה ולא יעשה בהם כל שימוש למעט המוסכם בתקנון זה.

1.    התחייבויות הלקוח
1.1.    הלקוח מתעתד להשתמש במערכת ומתחייב לשלם לחברה את התמורה, כמפורט בעמוד המחירון באתר המערכת.
1.2.    הלקוח מתחייב שלא לעשות שימוש מערכת הדיוור V.I.Plus ו/או בכל מוצר אחר ממוצרי החברה ומתקניה לצורך ביצוע פעולה אסורה על פי דיני מדינת ישראל ובכלל
          זה בהוראות חוק התקשורת (בזק ושירותים) התשמ"ב-1982.
1.3.    הלקוח מתחייב שלא לשלוח כל הודעה שלא על פי בקשה או הסכמה בכתב ומראש של הנמענים (SPAM/דואר זבל), כהוראות התיקון ה-40 לחוק התקשורת (בזק
          ושידורים), לציין בפרוש היות ההודעה דבר פרסומת, ואם מדובר בהודעת
          דוא"ל – בכותרת ההודעה ולאפשר לנמען הסרתו מרשימת הדוור בכל מסר אלקטרוני היוצא מהמערכת(unsubscribe)  ולהסירו מיידית מרשימת התפוצה אם ביקש
          זאת.
1.4    הלקוח מתחייב לציין את פרטיו ודרכי התקשרות עמו באופן מפורש, לרבות שם החברה, כתובת דוא"ל, טלפון וכתובת פיסית שאינה תיבת דואר, בגוף כל הודעה
          אשר תישלח ו/או דף אינטרנטי ו/או כל תקשורת אחרת שיצר באמצעות המערכת. היה ולא עשה כן, רשאית החברה למסור את פרטים אלו במידה ונדרשה לכך.
1.5.    הלקוח לא יפר כל זכות קניין רוחני, לרבות כל זכות יוצרים. הלקוח יהיה האחראי הבלעדי לתכנים הכלולים בהודעות הנשלחות על ידו ופוטר בזאת את החברה באופן
          מפורש מבדיקה של תכנים אלו, מקורם ו/או בדיקת האישורים הנדרשים לצורך השימוש בהם. בדיקות אלו הינן בתחום אחריותו הבלעדי של הלקוח ותבוצענה על ידו.
1.6.    הלקוח מסכים בזאת כי החברה אינה אחראית לתוכן, מסרים ועיצוב ההודעות הנשלחות מהמערכת של הלקוח ואינה אחראית לכל אובדן ו/או הוצאה ו/או נזק שיגרמו
          כתוצאה מתכנים אלה, ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו, לרבות עקב פגיעה בזכויות קניין רוחני או פגיעה בפרטיות וכי האחריות המלאה והבלעדית למעשים או מחדלים אלו
          חלה על הלקוח בלבד ואם תגרם לחברה כל הוצאה או נזק, כתוצאה מתביעה או דרישה של צד ג' בגין מעשיו או מחדליו של הלקוח הקשורים בתכנים אלו, ישפה 
          הלקוח את החברה מייד עם דרישתה הראשונה.
1.7.    בכל מקרה בו יעשה הלקוח שימוש במערכת או בכל מוצר אחר ממוצרי החברה ו/או ומתקניה, לצורך ביצוע פעולה אסורה כאמור, תהא החברה רשאית להסיר כל
          תוכן/מסר/עיצוב גראפי וכיו"ב, מהמערכת של הלקוח ו/או להגביל את גישתו והלקוח מוותר בזאת על כל טענה בגין נזק ישיר או עקיף, אובדן הכנסה ו/או רווח ו/או
          הוצאות שיגרמו לו,  וכן לא יהווה הדבר עילה ללקוח לביטול, השעיה, עיכוב או הפחתה של תשלום או מחויבות כלשהם לחברה החלים עליו.
1.8.    הלקוח מתחייב שלא להפיץ הודעות ו/או להשתמש במשאבי שרתי המערכת באופן שייפגע בתפקודם, עפ"י דעתה הבלעדית של החברה. היה ועשה כן רשאית
          החברה להשעות את השירותים ללקוח מיידית וללא כל הודעה מוקדמת.
1.9.    הלקוח מתחייב שלא לאפשר לגורם שלישי לעשות שימוש כלשהו במוצר או בשירות שסופק לו ע"י החברה, בין אם בתמורה או שלא בתמורה, ללא אישור מראש
          ובכתב מהחברה.
1.10.    הלקוח מצהיר כי החברה, עובדיה או כל גורם מטעמה, לא יהיו אחראים לנזק ו/או אובדן רווח כלשהו ללקוח ולא יתבעו על ידו לכל פיצוי שהוא ולא ישלמו לו או יפצו אותו
          באופן אחר, בגין נזק כלשהו, ישיר או עקיף ו/או אובדן רווח ו/או הפסד, שיגרם ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו עקב הפסקה או הפרעה באספקת החשמל, תקלות
         תקשורת, וירוס מחשב, הוספה או גריעה או עדכון תוכנת המערכת, חבלות מכוונות, פריצות, ותקלות מכל סוג.     
1.11. אם אירע נזק המונע הפעלה תקינה של המערכת במחשב או בציוד ההיקפי של הלקוח, תפעל החברה במישרין או באמצעות צד ג' לסייע בפתרון התקלה ובמידה
         ולא הוסכם על מחיר לשירות זה, יהיה מחיר לפי מחירון שעת עבודה של החברה, כפי שיקבע מעת לעת.

1.12.    הלקוח מצהיר כי הוא אחראי לגיבוי הקבצים ו/או הנתונים המאוחסנים ע"י החברה עבורו, בין אם סופקו ע"י החברה או על ידו, וכי החברה לא תהיה  אחראית בגין  כל
            נזק העלול להיגרם כתוצאה מאובדן קבצים אשר נמחקו מסיבה כלשהי ולא גובו על ידו. הלקוח מצהיר כי הוא משחרר את החברה מאחריות לנזקי אובדן קבצים וכי
            יהיה מנוע מלטעון ומלתבוע את החברה בגין נזקים כאלו.
1.13.    הלקוח מאשר לחברה הוספת שורת אזכור (קרדיט) של החברה להודעות הנשלחות מהמערכת, הכולל את שם החברה וסמלה, עם קישור לאתר החברה. החברה
            רשאית לשנות את עיצוב או תוכן שורה זו מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי.

2.    התנהגות בלתי הולמת
2.1.    הלקוח מסכים כי חשד להתנהגויות בלתי הולמות בעת השימוש במערכת, על ידו ו/או על ידי מי שיפעל מטעמו, כמפורטות בסעיפים להלן, מהווה עילה
          להשעיית השירותים ללקוח לתקופת בדיקת החשדות ולביטול השירותים כליל במקרה של אימות החשד ביחס להתנהגויות אלו, והלקוח לא יהיה זכאי לכל פיצוי
         מהחברה בגין נזק, העלול להיגרם לו בגין השעיה או ביטול זה. הלקוח מסכים כי השעית השירות או ביטולו לא תהווה עילה להפסקת כל תשלום אותו הוא חב לחברה,
         לרבות דמי שימוש חודשיים.
2.2.    מבלי לגרוע מהאמור בכל מקום אחר בהסכם זה, הלקוח מתחייב שהתכנים אותם יפיץ באמצעות המערכת לא יכללו אחד או יותר מהתכנים המפורטים להלן:
1) כל חומר שעניינו הימורים, סמים מסוכנים האסורים בחוק, חומר פורנוגראפי או כל חומר בעל אופי מיני.  2) כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או מענם ודרכי ההתקשרות עימם.  3) כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף- מחשב (וירוס), לרבות תוכנות-עוינות וכיו"ב. 4) סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטליים, אתרי אינטרנט או שירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור. 5) חומר בלתי-חוקי, או חומר המעודד, תומך או מסייע בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל או שהפצתו נאסרה ע"פ כל דין. 6) כל חומר המהווה לשון הרע על  אדם, או הפוגע בפרטיותו או בשמו הטוב.  7) חומר בעל אופי או תוכן, עוין, מאיים, גס, גזעני, פוגע ברגשות הציבור או העלול להוות בסיס לתביעה אזרחית.  8) כל העשוי לפגוע במוניטין ו/או בשם הטוב של איזה מן המפעילים הסלולריים או במדיניותם כלפי לקוחותיהם. 9) כל חומר העלול להטעות צרכן, כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 10) כל קישור (Link) או הפניה לחומר שפרסומו נאסר לפי סעיף זה.
2.3.    כל ניסיון לעשות שימוש במערכת לשיבוש או לחסימת שרת אינטרנט אחר.
2.4.    הלקוח מתחייב שלא לעשות את האמור לעיל, כולו או חלקו, באמצעות ספק אחר, תוך שימוש באתר או כתובת דוא"ל הנמצא בשרתי החברה, כנמען לתשובות או
          לשם הפניית הנמען אליו.
   
3.    התמורה
3.1.    הלקוח ישלם לחברה, בעד המוצרים  המוזמנים, תמורה כמפורט במחירון החבילות המוצג במערכת.
3.2.    הלקוח ישלם לחברה עבור שינויים, תוספות או כל עבודה שהיא לבקשתו ושאינם כלולים במסגרת החבילה שרכש, על פי פירוט  בחשבוניות שתשלח אליו החברה בהתאם.
3.3.    מובהר בזה, כי שימוש בשירותיו של צד ג' כגון: כתיבת תוכן, עיצוב, אינטגרציה עם מקורות חיצוניים וכיו"ב, אשר התמורה עבור שירות זה לא נכללת  במסגרת החבילה, יהיו כרוכים בדמי טיפול נוספים מעבר לתמורה בהתאם למחירון החברה התקף באותו המועד.
3.4.    כל תשלום אשר לא יתקבל עד המועד הקבוע לו בטופס ההזמנה או בחשבונית, יישא ריבית פיגורים בשיעור הריבית החריגה הנהוגה בבנק לאומי לישראל בע"מ, לחשבונות חח"ד, מן המועד המוסכם לתשלום זה ועד ליום התשלום בפועל.

4.    תקופת השירות וביטול עסקה
4.1.    תוקף ההסכם הינו לתקופה הנקובה בעמוד רכישת החבילות במערכת, להלן: "תקופת השירות". בתום תקופת השירות יתחדש ההסכם אוטומטית לתקופה זהה, זולת אם הודיע צד למשנהו, לא יאוחר מ-30 יום לפני תום תקופת השירות,  בכתב, על הפסקת ההתקשרות.
4.2.    מזמין המודיע על הפסקת השימוש השוטף במערכת, יחויב בדמי השימוש התקופתיים, למשך כל תקופת ההתקשרות שנותרה.

5.    ניתוק השירות או הפסקתו
5.1.    הצדדים יהיו רשאים להפסיק את ההתקשרות על פי הסכם זה בכל מקרה של הפרת הוראה מהוראותיו ובתנאי שהודיעו על כך בכתב לצד השני 30 (שלושים) ימים מראש. תוקנה ההפרה בתוך 30 (שלושים) הימים, ונמסרה על כך הודעה בכתב או בדואר אלקטרוני, תישאר ההתקשרות בתוקפה.
5.2.    החברה רשאית לנתק או להגביל את שירותיה ללקוח, ללא הודעה מוקדמת, בגין אחד מן המקרים, כמפורט בפרק 'התחייבות הלקוח', בקטע המודגש שעניינו: 'ביצוע פעולה אסורה בידי הלקוח', מסכים הלקוח כי השעיית השירות או ביטולו בידי החברה, בגין מקרים המפורטים בפרק זה, לא תהווה עילה להפסקת כל תשלום אותו הוא חב לחברה, לרבות דמי שימוש.
5.3.    החברה רשאית לנתק או להגביל את שירותיה ללקוח אם הלקוח חב חוב לחברה, קיבל  התראה בגין אי פירעון חובו זה ולא פרע את החוב בתוך 7 (שבעה) ימי עבודה ממועד  ההתראה.
5.4.    החברה רשאית לנתק או להגביל את שירותיה ללקוח אם הלקוח משתמש בשירותי החברה באופן שלדעת החברה עלול לגרום להפרעה לחברה, מתקניה, שרתיה או יכולתה להעניק שירות ברמה נאותה ללקוחות אחרים, או באופן הנוגד את התחייבות המזמין בפרק: 'התחייבות הלקוח' ובפרק: 'התנהגות בלתי הולמת'.      

6.    שירות ואחריות
6.1.    המזמין מצהיר כי החברה לא תהיה אחראית בגין נזק, אובדן רווח או הוצאה, אם יגרמו לו בתקופה זו בגין ליקויים או אי פעולה של המוצר.
6.2.    חבותה של החברה, בין לפי דיני החוזים, הנזיקין, או כל דין אחר, ובגין נזקים ישירים ו/או עקיפים, תהא מוגבלת לסכום התמורה אשר שולמה על ידי המזמין  לחברה בפועל עבור המוצר או בגובה סכום דמי השימוש התקופתיים אשר שולמו בפועל בשלושת החודשים האחרונים, הנמוך מבין שניהם. מובהר כי הפיצוי יהיה חד פעמי וכולל ולא יצטבר עבור כל אירוע נושא נזק.

7.    קניין רוחני
7.1.    המערכת על כל חלקיה והתכנים המצויים בה, לרבות אפליקציות פרי פיתוח של החברה הינם קניינה של החברה, גם אם נעשו בהם שינויים והתאמות ייחודיות ללקוח, בין אם בתמורה ובין שלא בתמורה, בין אם מדובר בפיתוח חד פעמי או בהתקשרות על בסיס תקופתי.
7.2.    קוד המקור של המערכת לא יימסר ללקוח או לנציגיו, לא תינתן גישה אליו ולא ניתן להעבירו לשרת של צד ג'.
7.3.    הלקוח מתחייב  שלא למכור או להשכיר את השימוש במערכת לצד ג', להלן "המקבל", ללא היתר מראש ובכתב מהחברה. עשה הלקוח כך בהיתר החברה הוא מתחייב בזאת לחייב את המקבל בכל הוראות והבנות הסכם זה במקומו. והיה ויגרם נזק ישיר או עקיף ו/או הוצאה לחברה, כתוצאה ממעשה או מחדל של המקבל, על בסיס הסכם זה, ישפה הלקוח את החברה בגין הוצאותיה ו/או נזקיה מייד עם דרישתה הראשונה.

8.    סודיות
8.1.    הלקוח והחברה מתחייבים האחד כלפי השני כי הם, הן במישרין והן באמצעות עובדיהם, נציגיהם או מי מטעמם, ימנעו מלהעביר וישמרו בסודיות מוחלטת כל מידע מסחרי או אחר שיגיע לידם בתוקף ההתקשרות נשואת הסכם זה, לכל גורם זר, אלא אם קבלו היתר מהצד השני, מראש ובכתב. התחייבות זו אינה מוגבלת בזמן ותישאר תקפה גם אם נתקו הצדדים את הקשר ביניהם. הסכם זה לא יחול על מידע שהינו נחלת הכלל. מגבלת שמירת הסודיות, כאמור לעיל, לא תחול היה ויידרש מי מהצדדים לגלות כל מידע שהוא המצוי בידו, ע"פ כל דין אשר יחול לעניין זה ובכפוף להוראה מפורשת לעניין זה שתועבר למי מהצדדים על ידי בית משפט בישראל.
8.2. המערכת לא תהווה מאגר מידע, כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 וחל איסור מוחלט להחזיק במערכת מידע המוגדר "מידע רגיש" בהתאם להגדרתו בחוק.

9.    שונות
9.1.    החברה רשאית לעדכן את תנאי השימוש מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, מבלי למסור על כך הודעה מראש. תוקפו של השינוי יחל מרגע פרסומו באתר המערכת.
9.2.    החברה רשאית לשנות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, את החבילות השונות ואת מחירן.
9.3.    מובהר בזה כי במידה והשימוש במערכת כולל שיתוף פעולה עם צד ג' כגון: רכישת תוכן, עיצוב, ניהול שירות, צילום, פיתוח תוכנה, שירותי תרגום, שירותים של ספקיות הסלולר, תחזוקה טכנית וכיו"ב, המבוצעים על ידי צד ג', לא תהא החברה אחראית לכל תקלה או עיכוב שיגרמו בגין שימוש במוצר או בשירותי אותו צד ג', כאמור, ויראו את הלקוח כאילו התקשר ישירות עם אותו צד ג' לעניין האחריות כלפיו בתחומים אלה.
9.4.    החברה תהא רשאית לקזז מכל סכום שתקבל מהלקוח בקשר עם הסכם זה, או כל הסכם אחר או כל חוב שחב המזמין לחברה.
9.5.    החברה רשאית להסב ו/או להמחות כל זכות מזכויותיה על פי הסכם זה לצד ג', ובלבד שיקבל עליו הוראות הסכם זה במקומה.
9.6.    המזמין  מאשר כי הוא מסכים לקבל חשבוניות  באמצעות דואר אלקטרוני.
9.7.    המזמין מאשר לחברה  לשלוח אליו מידע הכולל בין היתר חומר פרסומי באמצעות דואר אלקטרוני או מסרונים.
9.8.    מוסכם בזה כי על הסכם זה יחולו דיני מדינת ישראל והוא יפורש על פיהם בלבד.
9.9.    מוסכם כי בתי המשפט המוסמכים בלעדית לדון בכל עניין הנוגע להסכם זה או הנובע ממנו, הינם בתי המשפט  של  תל-אביב-יפו, וכי לא תהא לכל בית משפט אחר סמכות לדון בעניין זה.
9.10.    כתובות הצדדים הן כמפורט בגוף הסכם זה או בטופס ההזמנה. כל הודעה שתשלח בדואר רשום על-פי הכתובת הנ"ל, תחשב  כאילו התקבלה ע"י הצד השני תוך 72 שעות ממועד משלוחה. כל הודעה שתשלח  אל כתובת הדואר האלקטרוני  של הצדדים, כמפורט לעיל, או באמצעות פקסימיליה,  תראה ככזו שהתקבלה במועד הנקוב באישור המשלוח.
   
???????   Portugu?s